OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM.

Zapytanie ofertowe 3/2018.

POLBIT Bartosz Polender zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: "Wykonanie prac związanych z dostawą montażem i uruchomieniem systemu alarmowego, monitoringu oraz centrali telefonicznej w nowo powstałej hali handlowo – usługowej w Dołujach" w związku z realizacją projektu „Wdrożenie autorskich rozwiązań w zakresie systematyzacji i automatycznego wspomagania sprzedaży sprzętu IT”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zapytaniu ofertowym będącym załącznikiem do zapytania ofertowego.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM.

Zapytanie ofertowe 2/2018/1.

POLBIT Bartosz Polender zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: „Zakup oraz dostawę i montaż mebli w związku z realizacją projektu „Wdrożenie autorskich rozwiązań w zakresie systematyzacji i automatycznego wspomagania sprzedaży sprzętu IT”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zapytaniu ofertowym będącym załącznikiem do zapytania ofertowego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM.

Zapytanie ofertowe 2/2018 - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE.

POLBIT Bartosz Polender zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: „Zakup oraz dostawę i montaż mebli w związku z realizacją projektu „Wdrożenie autorskich rozwiązań w zakresie systematyzacji i automatycznego wspomagania sprzedaży sprzętu IT”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zapytaniu ofertowym będącym załącznikiem do zapytania ofertowego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Zapytanie ofertowe 1/2017.

POLBIT Bartosz Polender zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: „Wykonanie prac budowlanych polegających na budowie hali magazynowo – biurowej w Dołujach”

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Zamówienie dotyczy kompleksowego wykonania prac budowlanych polegających na budowie hali magazynowo – biurowej w Dołujach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zapytaniu ofertowym oraz dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do zapytania ofertowego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

 1. Termin składania ofert: 18.09.2017 r., do godziny 14.00
 2. Miejsce składania ofert: POLBIT Bartosz Polender ul. Słoneczny Sad 4h; 72-002 Dołuje
 3. Forma składania ofert: pisemna
 4. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.09.2018 roku.
 5. Warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy spełniający warunki pozwalające na ocenę zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia. W tym zakresie weryfikacja wykonawcy odbywała się będzie na płaszczyźnie:
  1. dysponowania odpowiednim zapleczem osobowym;

   Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą na stanowisku Kierownik Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, przynależącej do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

   Ocena spełniania warunków dokonana zostanie na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów metodą spełnia – nie spełnia .

 6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt.:
  1. Kryteria oceny ofert

   Kryteria oceny ofertWaga punktowa
   Cena oferty100 punktów

   Punktacja w kryterium ceny:
   Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 100 pkt.
   W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

 7. Szczegółowe informacje na temat zamówienia dostępne są na stronie internetowej www.polbit.com w zakładce pod nazwą Przetargi